وای...

من در آئينـــــــــــــــــــــــــــه رخ خود ديدم

و به تو حق دادم

آه ميبينم، ميبينـــــــــــــم

تو به اندازهء تنهــــــــــــــــــايی من خوشبختی

من به اندازهء زيبايی تو غمگينـــــــــــــــــــــــم

 

/ 0 نظر / 9 بازدید