# پرشین_بلاگ
توی حساب: فقط "يک" عدده تو اين عالم:                         فقط" يکعدد" ه ! بقيه هر چی هست             صفر است،                             همه صفر اند،                                             هيچ اند،                                              پوچ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

دوستت دارم نه برای اينکه دوستم بداری...برای اينکه...!!!

يک...دو...سه...چهار...پنج...شش...هفت...هشت...نه...ده...يازده...دوازده...سيزده...چهارده...پانزده...شانزده...هفده...هجده...نوزده...بيست...بيست و يک...بيست و دو...بيست و سه...بيست و چهار...بيست و پنج...بيست و شش...بيست و هفت...بيست و هشت...بيست و نه...سی...سی ويک...سی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید