!!؟!!؟!!

رفتی...هنوز باورم نميشود
اين نامه...نامهء آخرم نميشود
پيمان شکستی و بغض من شکست
شرمت ز ديدهء ترم نميشود؟؟

گفتی که اين روزگار با ما نيست
من اين بهانه ها سرم نميشود

برگرد که جز تو هيچ کس
آرام جان در به درم نميشود

رفتی...هنوز باورم نميشود
اين نامه...نامهء آخرم نميشود.............

(هدی).................................................romantic.jpg

/ 0 نظر / 10 بازدید