سلام...براتون حرف دارم...

سلام...1.gif خوبين؟...منم خوبم4.gifحالا براتون سر فرصت حسابی حرف ميزنم3.gif




bear9.jpg



با قلم می گويم
ای همزاد
ای همراه
ای هم سرنوشت
هر دومان حيران بازی های دوران های زشت
شعر هايم را نوشتی....... دست خوش
اشکهايم را کجا خواهی نوشت ؟!؟!

/ 0 نظر / 9 بازدید