توی حساب:

فقط "يک" عدده

تو اين عالم:

                        فقط" يکعدد" ه !

بقيه هر چی هست

            صفر است،

                            همه صفر اند،

                                            هيچ اند،

                                             پوچ اند،

                                                       خالی اند،

"صفر" : يک دايره تو خالی

دور ميزند

و آخرش ميرسد به اولش و...

                                    هيچ!

                                             همين!

فقط،

يک است و جلوش -تابی نهايت- صفرها،

صفر:خالی،پوچ،هيچ!

                        وقتی بخواد"خود" ش باشه،

تنها باشه،

وقتی بخواد با صفرها باشه

اما وقتی جلو "يک" بشينه...؟!

وقتی بخواد فقط برای"يک" باشه،

از پوچی و از تنهايی در بياد، همنشين يک بشه...؟!

============================================

حسادت...نفرت...و بد خواهی...سنگيه که ميندازی هوا...بعدش مياد رو سر خودت...؟!؟!05.gif

 

/ 0 نظر / 7 بازدید