گاه می انديشم...

گاه می انديشم...
خبر مرگ مرا با تو چه کس می گويد؟
آن زمان که خبر مرگ مرا
از کسی می شنوی...روی تو را
کاشکی می ديدم
شانه بالا زدنت را ...
ـ بی قيد ـ
وتکان دادن دستت که...
ـ مهم نيست زياد ـ
وتکان دادن سر را که...
ـ عجيب ! عاقبت مرد؟
ـ افسوس !
ـ کاشکی می ديدم !
من به خود می گويم :
(( چه کسی باور کرد
(( جنگل جان مرا
(( آتش عشق تو خاکستر کرد؟
bear-5.jpg

اونکه رفته ديگه هيچ وقت نمياد...تا قيامت دل من گريه ميخواد...

/ 0 نظر / 13 بازدید