تو با دل من چی کار کردی..؟!؟!؟!

تو چشمای من نگاه کرد و...........عکس خودش رو ديد...............ساکت موند و هيچی نگفت....
تو چشمای من نگاه کرد و..........تو دلش با خودش گفت: تو همهء اون چيزی هستی که من ميخوام......
تو چشمای من نگاه کرد و...........زير لب يواشکی گفت: تو همهء اون چيزی هستی که من ميخوام......
تو چشمای من نگاه کرد و...........با صدای بلند گفت: تو همهء اون چيزی هستی که من ميخوام......
تو چشمای من نگاه کرد و...........عکس خودش رو تو اشکهای غلتونم ديد و ............. با صدای بلند فرياد زد : وای ...تو .....تو.........تو همهء اون چيزی هستی که من ميخوام.......


از نفس گرم و خوش عطرش.......همهء اشکهای غلتونم خشک شد.........01.gif
تو چشمای من نگاه کرد و...........
تو چشمای من نگاه کرد و...........
تو چشمای من نگاه کرد و...........

ـ ببينم .....تو الان چيزی گفتی؟
تو چشمای من نگاه کرد و...........گفت: نه..!! چطور..؟؟ مگه تو چيزی شنيدی..؟!؟!؟!06.gif

bear2.jpg


/ 0 نظر / 11 بازدید