پست های ارسال شده در آبان سال 1382

حسادت...نفرت...و بد خواهی...سنگيه که ميندازی هوا...بعدش مياد رو سر خودت...؟!؟!

خيلی بيشتر از هميشه به اين جمله اعتقاد دارم و اينکه خيلی بيشتر از اينها بايد خدا رو شکر کنم و اينکه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
توی حساب: فقط "يک" عدده تو اين عالم:                         فقط" يکعدد" ه ! بقيه هر چی هست             صفر است،                             همه صفر اند،                                             هيچ اند،                                              پوچ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید