اندرزهای کوچک زندگی

برگرفته از کتاب: اندرزهای کوچک زندگی
نويسنده: جکسون براون

او اين کتاب را به عنوان هديه ای به پسرش شروع کرد و تمام تجربياتش را در يک مجموعه دو جلدی تهيه کرد...
براون می گويد چيزی که من فکر می کردم کار چند ساعت است... چندين روز به طول انجاميد...هنگامی که آنرا به پسرم دادم...لحظه فوق العادهای بود...من تمام ان چيزهايی را که درباره يک زندگی شاد و پر برکت می دانم به روی کاغذ آوردم....
و حالا آنرا تقديم به پسرم می کنم... پسری که در خيلی از مواقع آموزگار من بوده است...

پسرم چگونه ياری ات دهم تا ببينی ؟
اگر لازم باشد حتی شانه هايم را در اختيارت می گذارم...
تا بر آنها بايستی
حالا بسيار از من فراتر خواهی ديد
حالا به جای هر دو ما خواهی ديد
اما به من هم بگو در آن دوردستها چه می بينی...؟؟؟


1.gif روز تولد ديگران را به خاطر داشته باش
c.gif حداقل سالی يک بار طلوع آفتاب را تماشا کن
5.gif برای فردايت برنامه ريزی کن
b.gif از عبارت متشکرم زياد استفاده کن
b.gif نواختن يک آلت موسيقی را ياد بگير
4.gif زير دوش برای خودت آواز بخوان
a.gif اگر مجبور شدی با کسی درگير شوی...اولين ضربه را بزن و محکم هم بزن
4.gif برای هر مناسبت کوچکی جشن بگير
g.gif اجناسی را که بچه ها می فروشند را بخر
2.gif هميشه در حال آموختن باش
3.gif آنچه می دانی به ديگران بياموز
b.gif روز تولدت يک درخت بکار
6.gif دوستان جديد پيدا کن اما قديميها را از ياد مبر
c.gif از مکانهای مختلف عکس بگير
g.gif راز دار باش
f.gif فرصت لذت بردن از خوشی ها يت را به بعد موکول نکن
2.gif به ديگران متکی نباش
9.gif هيچ وقت در مورد رژيم غذاييت با کسی صحبت نکن
7.gif اشتباههايت را بپذير
9.gif بدان که تمام اخباری که می شنوی درست نيست
6.gif بعد از تنبيه بچه هايت آنها را در آغوش بگير ونوازش کن
b.gif گاهی برای خودت سوت بزن
b.gif شجاع باش...حتی اگر نيستی وانمود کن که هستی...هيچکس نمی تواند تفاوت بين اين دو را تشخيص دهد
6.gif هيچ وقت سالگرد ازدواجت را فراموش نکن
8.gif به کسی کنايه نزن
3.gif از بين کتابهايت آنهايی را امانت بده که بازگشتشان برايت مهم نباشد
1.gif به بچه هايت بگو که آنها فوق العاده اند

/ 0 نظر / 8 بازدید