حسادت...نفرت...و بد خواهی...سنگيه که ميندازی هوا...بعدش مياد رو سر خودت...؟!؟!

خيلی بيشتر از هميشه به اين جمله اعتقاد دارم

و اينکه خيلی بيشتر از اينها بايد خدا رو شکر کنم

و اينکه بهش ايمان داشته باشم...به اينکه پرده هارو بر ميداره...و نيت آدما رو رسوا ميکنه...خيلی زود...درست همون موقع که فکر ميکنی فراموشت کرده...

و اينکه...

خدايا... به من قدرتی بده...تا در برابر هر آنچه که رضای تو در آن نيست بگويم نه...

                          

/ 0 نظر / 10 بازدید