دیگر تو را به یِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــــــــــــــــــــــاد نخواهم آورد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دیگر به خاطر تو اشـــــــــــــــــک از دیده نخواهم ریخت

دیگر پیرامن تو نخواهم گشت

دیگر نام تو بر زبانم نخواهد رفت

بعد از این...ای نور...سایــــــــــــــــــه وار از تو میگریزم

بعد از این...ای آفتاب...شب پرده وار از تو دوری میگزینم

بعد از این...من و راه من...سر من و سودای من

دیگر به امید بوســـــــــــــــــــه ئی به پای ات نخواهم افتاد

دیگر به اميد اینکه دست ام را بگیری به پای ات بوسه نخواهم زد

دیگر به امید نوازشـــــــــــــــــی

چهره به خاک ات نخواهم سود

نه...دیگر...دیگر هیــــــــــــــــــــــچ وقت

هیچ وقت تا زنده هستـــــــــــــــــــــــــم

                                  

/ 0 نظر / 8 بازدید