دوستت دارم نه برای اينکه دوستم بداری...برای اينکه...!!!

10838935_0_4998.fpx,0,0,1,1,115,164,FFFFFF

يک...دو...سه...چهار...پنج...شش...هفت...هشت...نه...ده...
يازده...دوازده...سيزده...چهارده...پانزده...شانزده...هفده...هجده...
نوزده...بيست...بيست و يک...بيست و دو...بيست و سه...بيست و چهار...
بيست و پنج...بيست و شش...بيست و هفت...بيست و هشت...بيست و نه...
سی...سی ويک...سی ودو...سی وسه...سی وچهار...سی وپنج...سی وشش...
سی وهفت...سی وهشت...سی ونه...چهل...چهل ويک...چهل ودو...چهل وسه...
چهل وچهار...چهل وپنج...چهل وشش...چهل وهفت...چهل وهشت...چهل ونه...پنجاه...
پنجاه ويک...پنجاه ودو...پنجاه وسه...پنجاه وچهار...پنجاه وپنج...پنجاه وشش...پنجاه وهفت...
پنجاه وهشت...پنجاه ونه...شصت...شصت ويک...شصت ودو...شصت وسه...شصت وچهار...
شصت وپنج...شصت وشش...شصت وهفت...شصت وهشت...شصت ونه...هفتاد...هفتادويک...هفتادودو...هفتادوسه...هفتادوچهار...هفتادوپنج...هفتادوشش...
هفتادوهفت...هفتادوهشت...هفتادونه...هشتاد...هشتادويک...هشتادودو...هشتادوسه...هشتادوچهار...

هشتادوپنج...هشتادوشش...هشتادوهفت...هشتادوهشت...هشتادونه...نود...نود ويک...

نود ودو...نود وسه...نود وچهار...نود وپنج...نود وشش...نود وهفت...نود وهشت...

نود ونه...صد...صد و...

نُچ...فايده نداره...نميشه...ميليون بار بين لحظهء يک و دو گفتنم تکرار شدی...

همونجا بايد ميفهميدم که حتیسه گفتن فايده نداره...هرگز فراموشت نمیکنم...به همین سادگی...

میدونی؟ دلم تنگ شده...واسه همه لحظه هایی که میگفتی دوسم داری...واسه همه لحظه هایی که میگفتی از اینکه خدا مخلوقی مثل منو خلق کرده ذوق زده ای...واسه همه لحظه هایی که میگفتی من یه فرشتهء کوچولوی واقعی هستم...واسه همه لحظه هایی که میگفتی بند بند وجودمو شناختی و ميخوای با تمام وجود داد بزنی که دوسم داری واسه همه لحظه هایی که میگفتی بهم احتياج داری و نبودنم واست يه خلاء غير قابل جبرانه
و من...
عين بچه ها ميخنديدم و ميگفتم :کَشک و تو عاشق خنده هام بودی...با غرور و غمی که هميشه تو چشات بود نگام ميکردی...پرواز ميکردی...اما نه تنها...
بدون لمس داغی تن...بدون اسير شدن تو چشمها...وجود هم رو ميفهميديم...
آسون منُ خواب کردی...
و کاش هرگز يادم نميومد که گفتی: تو هرگز از آنِ من نخواهی بود و به همين خاطر برای هميشه تو را خواهم داشت...

تو هيچ کجا نبودی...تو هيچ کجا نبودی...تو هيچ کجا نبودی........................

و حالا...تو روزهايی که قاصدکها هم نا اميد برگشتن...فقط ميتونم بگم:دوستت دارم نه برای اينکه دوستم بداری...برای اينکه...!!!


((میم.خ))

/ 0 نظر / 15 بازدید